มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813118001
นางสาวกรรณิการ์ ใจแสง

5813118002
นางสาวกฤติยาณี ชัยโย

5813118003
นางสาวกาญจนา ศรีสอาด

5813118004
นางสาวกาญจนา เสือมั่น

5813118005
นางสาวกุลธิดา ดุกขุนทด

5813118006
นางสาวจิรัชญา โสรส

5813118007
นางสาวณุตตรา บัวไทย

5813118008
นางสาวธัญชนก ภูมิผล

5813118009
นางสาวธันยชนก สุขเกษม

5813118010
นางสาวธิดาลักษ์ กล่อมกล่ำนุ่ม

5813118012
นางสาวนิทยา จีนสมุทร์

5813118014
นางสาวปานหทัย เฉื่อยฉ่ำ

5813118015
นางสาวปิยวดี เขื่อนเพชร

5813118017
นางสาวพัชรีภรณ์ ทิมขาว

5813118019
นางสาวมณีดาว พลขันธ์

5813118020
นางสาวยุพา กลางจันทรา

5813118021
นางสาวระพีพรรณ พรหมมา

5813118022
นางสาวรัตนากร สาระพัน

5813118023
นางสาววรรณพร นันทิใจ

5813118024
นางสาวศริญา นารี

5813118025
นางสาวสไมพร ปักษี

5813118026
นางสาวสุพรรษา แก้วบุญมา

5813118027
นางสาวสุพรรษา วงค์รอด

5813118028
นางสาวสุริยกมล เฟื่องเพชร

5813118029
นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด

5813118030
นางสาวอภิญญา อาบสุวรรณ์

5813118031
นางสาวอัญชลีพร ปาเจริญ

5813118032
นายกิตติศักดิ์ พงอุดทา

5813118033
นายเกียรติศักดิ์ เชียงสุ

5813118034
นายณัฐพล บาลี

5813118035
นายณัฐพัฒน์ ศรีมุกด์

5813118036
นายทรงภพ ดอกเป็ง

5813118037
นายสมภพ หิตเทศ