มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813103001
นางสาวกรรณชนก สวยขุนทด

5813103002
นางสาวกรรณิการ์ สุขสบาย

5813103003
นางสาวกาญจนา ใจดี

5813103004
นางสาวขวัญจิรา แก้วเสือ

5813103005
นางสาวจรรยาภรณ์ เพ็ญศรี

5813103006
นางสาวจารุวรรณ ลิปุก

5813103007
นางสาวจิดารัตน์ วิลังคะ

5813103008
นางสาวจุฑามณี เปล่งเมืองปัก

5813103009
นางสาวจุฑามาศ เที่ยงตรง

5813103010
นางสาวจุฬานาถ เที่ยงตรง

5813103011
นางสาวฉัตรยา แสนเสมอ

5813103012
นางสาวฐิติกานต์ ดีทุ่ง

5813103013
นางสาวณัฐวดี เหลืองสว่าง

5813103014
นางสาวณัฐสุดา ทองใจบุญ

5813103015
นางสาวธนพร จิณวงศ์

5813103016
นางสาวธีร์จุฑา ฟองจ้อน

5813103017
นางสาวนฤภร ต่อกร

5813103018
นางสาวญาดา สิงห์ขรณ์

5813103021
นางสาวปรียานุช นิลขาว

5813103022
นางสาวปรียานุช สังวาลย์

5813103023
นางสาวปิยมล บุญเลิศ

5813103024
นางสาวพรพิมล อินพลอย

5813103025
นางสาวพรรณนารายณ์ บุตรเสือ

5813103027
นางสาวพิมพ์พรรณ งามสุพรม

5813103028
นางสาวภัทรวดี พงษ์ซุ้ย

5813103029
นางสาวภัทรสุดา แก้วศิริ

5813103030
นางสาวมณฑิตา หอมตา

5813103031
นางสาวรัตติยากรณ์ พนมพาณิชกุล

5813103032
นางสาววชิราพร บัวตูม

5813103033
นางสาววนิดา ป้อมเขตร์

5813103034
นางสาววรรณลดา อ่อนคำ

5813103035
นางสาววรัญญา นาคม่วง

5813103036
นางสาววราภร แจ่มแจ้ง

5813103038
นางสาววิภาพร แจ่มดี

5813103039
นางสาวศิริพร มั่นทุ่ง

5813103040
นางสาวศิริพร อินอยู่

5813103041
นางสาวสุทธิดา ไฉนงุ้น

5813103042
นางสาวสุนิตา คล้ายทรัพย์

5813103043
นางสาวอภิญญา วงศ์พยอม

5813103044
นางสาวอารยา กำจัด