มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813103045
นางสาวกมลวรรณ สีนวล

5813103046
นางสาวกัญญารัตน์ ทองอ่ำ

5813103047
นางสาวกัลย์สุดา ปัญญาเครือ

5813103048
นางสาวกาญจนา ศรีนาม

5813103050
นางสาวกาญจนา อินเสือ

5813103051
นางสาวครองขวัญ นิคง

5813103052
นางสาวจันทนิภา ทองภู่

5813103053
นางสาวจุฬาลักษณ์ พุ่มแจ้ง

5813103054
นางสาวเจนจิรา ชะนะแสง

5813103056
นางสาวดวงหทัย วงษ์แสนคำ

5813103057
นางสาวดารณี ละออง

5813103058
นางสาวธัญลักษณ์ ลิดกลิ่น

5813103059
นางสาวธันยากร เอี่ยมชาวนา

5813103060
นางสาวเบญจมาศ ทรงเจริญวงค์

5813103061
นางสาวปนัดดา จันทขาว

5813103062
นางสาวปัณณิชญาน์ แป้นบูชา

5813103063
นางสาวปัทมา แก้วสว่าง

5813103064
นางสาวปิยะกานต์ ประทุม

5813103065
นางสาวพลอยมารศรี อินทรสุข

5813103066
นางสาวพิชญา ชมภูษา

5813103067
นางสาวพิชญา อยู่อ้น

5813103068
นางสาวภคินี จันทร์บ่อโพธิ์

5813103069
นางสาวมุกระวี ทิมทองมาก

5813103070
นางสาวรัตนาพร ตันฟุ่น

5813103071
นางสาวรัตนาภรณ์ บุระตะ

5813103072
นางสาววิภาดา มีดา

5813103074
นางสาวศศิ คงเนตร

5813103076
นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง

5813103077
นางสาวศิริพร ทาสีดา

5813103078
นางสาวศุภกานต์ เทียบทิม

5813103079
นางสาวสโรชา สาทอง

5813103080
นางสาวสิริยากร มาเวหา

5813103081
นางสาวสุนารี สีโอ

5813103082
นางสาวสุนิสา สมศักดิ์

5813103083
นางสาวสุปราณี โตแทนสมบัติ

5813103084
นางสาวอณัติญา ทะตัน

5813103085
นางสาวอรจิรา จันทะคุณ

5813103087
นางสาวอัญชิษฐา ปราณีตพลารักษ์