มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813111001
นางสาวจีรพร บัญชาโต

5813111002
นางสาวฉัตรวิลัย เฉลิมมลฑบ

5813111004
นางสาวณกมล จันทร์ทิพย์

5813111005
นางสาวนลินี เทพหมอยา

5813111006
นางสาวนุชจริยา จันทรสาร

5813111007
นางสาวปทุมวรรณ กองทอง

5813111008
นางสาวพราวนภา ฉิมมากรม

5813111009
นางสาวแพรวณภา ดีมากมี

5813111010
นางสาวรังสิญา ศิลปศร

5813111011
นางสาวรัชนีกร ดีจอม

5813111012
นางสาววราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์

5813111013
นางสาววราภรณ์ วงค์มานิตร

5813111014
นางสาวสุกัญญา เฟ็นดี้

5813111015
นางสาวอิสสราพร สว่างจิต

5813111016
นายกฤษดา ดีหมี

5813111017
นายกฤษดา นนทะโคตร

5813111018
นายก่อเกียรติ กันมา

5813111019
นายเกริกพล พันธุ์วิเศษ

5813111021
นายชัยรัตน์ ทองไหลมา

5813111022
นายชัยวัฒน์ ม่วงเงิน

5813111023
นายชินพัฒน์ จันทร์แย้มสงฆ์

5813111025
นายทนงศักดิ์ ปัญจะมงคล

5813111027
นายธรรมนูญ เชื้อบุญมี

5813111028
นายนพัตธร โพธิ์ทอง

5813111029
นายนันทวัฒน์ ช่างการ

5813111030
นายนิทัศน์ ตุ้มศรี

5813111031
นายปิยพัทธ์ สามารถ

5813111032
นายพรมนัส บุญเผือก

5813111033
นายพิพัฒน์กุล จันทร์เกิด

5813111034
นายภัทรพล จันทะคุณ

5813111035
นายภานุพงศ์ จอมทอง

5813111036
นายภูริทัต แสงมุข

5813111037
นายวรุฒ โอฬารทิชาชาต

5813111038
นายวัชรพงศ์ เนียมฤทธิ์

5813111039
นายศุภกิจ บุญนก

5813111040
นายสัญชัย บุญก่อ

5813111041
นายสันติชัย อินดี

5813111042
นายสายฟ้า แร่ทอง

5813111043
นายอนุรักษ์ นวมเขียน

5813111044
นายเอกราช ศิริไทย

5813111045
นายโอภาส ออมสมสวย