มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813109001
นางสาวดารณี สร้อยจิตร

5813109002
นางสาวทัชนุช ป้องกันทรัพย์

5813109003
นางสาวทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว

5813109004
นางสาวธนภรณ์ ดาวปลื้ม

5813109007
นางสาวพรทิพย์ วรรณวัติ

5813109009
นางสาวภาวิดา เขียวขำ

5813109010
นางสาวสุดารัตน์ เจริญพร

5813109011
นางสาวสุวรรณี แบนคล้าย

5813109013
นายกิตติพิชญ์ นิมานะ

5813109014
นายเกรียงศักดิ์ ทองกลึง

5813109015
นายจตุพล ม่วงทอง

5813109016
นายจักรกฤษณ์ ดอนจินดา

5813109017
นายจักรพงศ์ จาบทอง

5813109018
นายจักรี ใจขันต์

5813109020
นายณัฐพร นามเสน

5813109021
นายณัฐวุฒิ หลวงแสง

5813109022
นายติณณภพ ตรีสอน

5813109024
นายทศพร นาคพรม

5813109025
นายประสิทธิ์ พลวี

5813109026
นายพีรภัทร์ เพชรพยอม

5813109027
นายราชดำรงค์ กุลชี

5813109028
นายฤทธิศักดิ์ สางนา

5813109030
นายศราวุฒิ ค้ำมุ้ย

5813109031
นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมา

5813109032
นายสกลวัชร์ เล็กสิม

5813109034
นายสมชาติ จิตรสมัคร

5813109035
นายสมศักดิ์ จิตรสมัคร

5813109036
นายสายธาร ยอดเกลี้ยง

5813109037
นายสุทธิพงษ์ บัวเหมือน

5813109038
นายอนุรักษ์ ต๋าคำ