มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813112001
นางสาวกัลยา อ่อนแปล

5813112003
นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์

5813112004
นางสาวจุฑารัตน์ จันโย

5813112005
นางสาวเจนจิรา พรมแสง

5813112006
นางสาวชลฐิชา พ่งถ่าย

5813112007
นางสาวชุติมา เพ็ชรคง

5813112008
นางสาวญาณิศา สดสอาด

5813112009
นางสาวณัฐณิชา แก้วพึ่ง

5813112010
นางสาวณัฐนรี เกตุพรหมมา

5813112011
นางสาวณัฐยา ใจกระศัลย์

5813112012
นางสาวณัฐริกา แซ่ลิ้ม

5813112013
นางสาวณัฐวรา นาครินทร์

5813112014
นางสาวดวงฤทัย ขันเครือ

5813112015
นางสาวดวงลดา เรืองเดช

5813112016
นางสาวดาว หม่อโปกู่

5813112017
นางสาวธมลวรรณ น้อยผล

5813112018
นางสาวธัญชนก สิริสุภา

5813112019
นางสาวนุจรินทร์ เพ็งกระจ่าง

5813112020
นางสาวบุษกร สวัสดิ์จิตร

5813112021
นางสาวปรัศนีย์ พรมสุข

5813112022
นางสาวปรารถนา กัดจิตร์

5813112023
นางสาวปาจรีย์ รุ่งรัตนไชย

5813112024
นางสาวพกาวรรณ บุญเหลือ

5813112025
นางสาวพรกนก แซ่ว่าง

5813112026
นางสาวพันธิตรา อยู่เย็น

5813112027
นางสาวพีระญาณ์ สิริเหมวริทธิ์

5813112028
นางสาวเพ็ญศิริ เนียมสำฤทธิ์

5813112029
นางสาวรัตนา อ่ำสำลี

5813112030
นางสาวสุกัญญา ไวเกิด

5813112031
นางสาวสุฎารัตน์ สมภาร

5813112032
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์บัลลังค์

5813112033
นางสาวสุภัสสร โสละวัฒน์

5813112034
นางสาวสุภาวลัย อัมภาราม

5813112035
นางสาวสุวรรณณา สร้อยลัดดา

5813112036
นางสาวอรุณญณี วงษ์สาดี

5813112037
นางสาวอัญชลี ขอนทอง

5813112038
นางสาวอาทิตยา จินดาวนิชย์

5813112039
นายณัฐชนน จันมลฑา

5813112041
นายธีรพงศ์ สุขจ้อย

5813112042
นายพรรษวุฒิ ปานโท้

5813112043
นายรุ่งวิกรัย หยดย้อย

5813112044
นายวรรณพงศ์ เพียรหล่ำ

5813112045
นายวิกรม พรมเวียง

5813112046
นายสิทธิชัย มิ่งไม้