มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813113001
นางสาวกนกวรรณ โนนพยอม

5813113002
นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร์

5813113003
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมฤดี

5813113004
นางสาวกัญญาพัชร เพชรเกิด

5813113005
นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคุณ

5813113006
นางสาวกันติยา แซ่สง

5813113007
นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์ทอง

5813113008
นางสาวจันทร์จิรา โฉมอุปฮาด

5813113009
นางสาวจินตกัญญา สุขวิเศษ

5813113010
นางสาวจีรพัฒน์ พูลยอด

5813113011
นางสาวชิดชนก ญาณปัญญา

5813113012
นางสาวชิตาภา อุดอินทร์

5813113013
นางสาวณกมล โตระหงษ์

5813113014
นางสาวณิชากร ศรีพุทธพร

5813113015
นางสาวทัศนียา ชาววิวัฒน์

5813113016
นางสาวนวรัตน์ ปานเพชร

5813113017
นางสาวนันทิญา นามปัญญา

5813113018
นางสาวพนัชกร มากดี

5813113019
นางสาวรักชนก เมืองแป้น

5813113021
นางสาววรรณภา บุกล่า

5813113022
นางสาววรรธนี ศรีสุข

5813113023
นางสาววราลี จันทร์วงศ์

5813113024
นางสาววลัยพร ช่างเจรจา

5813113025
นางสาวศวิตา พร้าโมต

5813113026
นางสาวศันสนีย์ ศรีธาดา

5813113027
นางสาวศุภธิดา เนาว์กระจ่าง

5813113028
นางสาวโศรดา นักรำ

5813113030
นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน

5813113032
นางสาวสุวพัชร ศิริจันทร์

5813113033
นางสาวอนุสรา ปัดสา

5813113034
นางสาวอาอีเสาะ ซาลอ

5813113035
นายกิตติ ถกลบูรณะ

5813113036
นายธีรศักดิ์ อรุณวิง

5813113038
นายนิรวิทธ์ ขาวหนู

5813113039
นายวาฤทัย คงดวน

5813113040
นายสรชาติ วันไชย

5813113041
นายสรสิช เอี่ยมบู่