มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813120001
นางสาวกนกวรรณ ฉิมมั่น

5813120002
นางสาวกัตติกา ดาวนันท์

5813120003
นางสาวจริยา ทรัพย์แก้ว

5813120004
นางสาวจารุนันท์ ตรีภรณ์

5813120005
นางสาวชลธิกานต์ กุลเจริญ

5813120006
นางสาวเชษฐ์สุดา ใจหอม

5813120007
นางสาวโชติรส เนินเพิ่มพิสุทธิ์

5813120008
นางสาวณัฐธิดา สาริการินทร์

5813120009
นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง

5813120010
นางสาวธิดาแก้ว สะทองอยู่

5813120011
นางสาวนภาพร เบ้าเงิน

5813120012
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์

5813120013
นางสาวนันทิกานต์ สิงห์ทอง

5813120014
นางสาวบุญรักษ์ เสือโต

5813120015
นางสาวปฏิญญาพร เถื่อนประดิษฐ

5813120017
นางสาวปราณปรียา ประทุมเมศ

5813120018
นางสาวปวีณา ดีอินทร์

5813120020
นางสาวพิชญานันท์ โสมา

5813120021
นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก

5813120022
นางสาววรัตดา อุ่นแก้ว

5813120023
นางสาววัชราภรณ์ นิลขำ

5813120024
นางสาวศิรินภา มั่นคำ

5813120025
นางสาวศุภนิดา จูหว้า

5813120026
นางสาวสรัลพร ภู่เมือง

5813120027
นางสาวสุจิตรา จันทร์เชื้อ

5813120028
นางสาวสุดารัตน์ ดิเรกผล

5813120029
นางสาวสุมิตรา แก้วเนย

5813120030
นางสาวสุวพร อินทร์เผื่อน

5813120031
นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว

5813120032
นางสาวโสภิดา กันหา

5813120034
นางสาวอรุณวดี ไวไธสง

5813120036
นางสาวอุลัยวรรณ ปุยฝ้าย

5813120037
นายกมลชาติ นาขุม

5813120038
นายเกียรติศักดิ์ บำเพ็ญ

5813120039
นายฐาปนพงศ์ น่วมเจริญ

5813120040
นายณัฐดนัย ศรีชัยยะ

5813120041
นายปุณยวัจน์ สวนที

5813120042
นายวันชาติ ครรไล

5813120043
นายศรราม วงค์ภู

5813120044
นายสมบูรณ์ แก้วทุย

5813120045
นายสมศักดิ์ บัวพา

5813120046
นายสิทธินนท์ สอนสมฤทธิ์