มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912207001
นางสาวกรรณิกา ขันลิวุฒิ

5912207002
นางสาวกาญจนา ปานบุญ

5912207003
นางสาวเกศสรินทร์ คงคำ

5912207005
นางสาวชาลิณี ขวัญเรียน

5912207007
นางสาวนัฐกานต์ เมินกระโทก

5912207011
นางสาวลิตา สายโสภา

5912207013
นางสาววาสนา ธงไชย

5912207014
นางสาวสราวริน ประคองจิตร

5912207015
นางสาวสิริรัตน์ เกิดดิษฐ์

5912207017
นางสาวสุพิชญา เถาวัลย์

5912207018
นางสาวสุวิชาดา อังคะปาน

5912207020
นายฉัตริน ปานศิลา

5912207021
นายณัฐชานนท์ จันคำ

5912207022
นายทนงศักดิ์ ฉิมมาป้อ

5912207023
นายทวีศักดิ์ แก้วแดง

5912207024
นายธีรภัทร ศักดารักษ์

5912207026
นายนันทภพ ก.ศรีสุวรรณ

5912207027
นายพีระพงษ์ นีรพันธ์

5912207028
นายภัทรพงศ์ บุญเกตุ

5912207029
นายวงศธร เพ็ชรพงษ์

5912207030
นายศุภฤกษ์ ฟักเอม