มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912211001
นางสาวกัลยา สนิทนอก

5912211002
นางสาวกาญจนา ทองสว่าง

5912211003
นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ

5912211004
นางสาวชณิกา ธงไชย

5912211005
นางสาวชรินรัตน์ สารแสง

5912211006
นางสาวชลาลัย ไผ่งาม

5912211007
นางสาวธันย์ชนก ไชยโย

5912211008
นางสาวนพวรรณ วงค์สารี

5912211009
นางสาวนภาพร อินทุประภา

5912211010
นางสาวนฤมล มั่งมี

5912211011
นางสาวใบคราญ กลิ่นอำพันธ์

5912211012
นางสาวลักษิกา สุยะวงษ์

5912211013
นางสาววรรณิดา ขวัญนอน

5912211014
นางสาวศิริรัตน์ มีพาน

5912211015
นางสาวศิริลักษณ์ อินสิทธิ์

5912211016
นางสาวสายชล พลเก่ง

5912211017
นางสาวสายฝน คำขาว

5912211018
นางสาวโสภิตา อำนาจ

5912211019
นายอดิศร จันทคูณ