มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912213001
นางสาวกาญจนา เกตุอ่อน

5912213003
นางสาวฐิดารัตน์ วงษ์ไหว

5912213005
นางสาวฐิติภรณ์ เสนานุช

5912213006
นางสาวณัฐติรัตน์ วังคีรี

5912213007
นางสาวทินารมภ์ ทองทิม

5912213008
นางสาวธนวรรณ สังข์ทอง

5912213009
นางสาวบุญมา เชื้อบุญมี

5912213013
นางสาวภาวนา ประเสริฐทรัพย์

5912213014
นางสาวยุวดี สีนวนขำ

5912213016
นางสาววรรณวิสา ครุธฉ่ำ

5912213017
นางสาววรัญญา มาเต

5912213018
นางสาวสโรชา ทวาทศปกรณ์

5912213019
นางสาวสิมลทา มาน้อย

5912213021
นางสาวสุนิตา บัวศรี

5912213022
นางสาวสุนิสา เพ็ชรฟัก

5912213023
นางสาวสุพรรษา ด้วงรอด

5912213024
นางสาวสุภัค คนดารา

5912213025
นางสาวอนุศรา บุญเทียน

5912213027
นางสาวอารีญา ทองเพชร

5912213029
นายอภิสิทธิ์ หัดไทยทระ