มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912213031
นางสาวกนกวรรณ พุกอิ่ม

5912213032
นางสาวกมลทิพย์ สกุลรัตน์

5912213034
นางสาวชฎาพร สิมรี

5912213035
นางสาวณัฐวรรณ แก่นไม้หอม

5912213036
นางสาวธัญญารัตน์ นันตา

5912213040
นางสาวนิธินันท์ มาชาวป่า

5912213041
นางสาวเบญจวรรณ แจ่มโถง

5912213042
นางสาวพัชราภา เหมเงิน

5912213043
นางสาวพิมภิรา พรมสุ

5912213044
นางสาววรรณนิศา แสงเงิน

5912213045
นางสาววรษา ชำนาญพันธ์

5912213047
นางสาววิภาภรณ์ ภิญโญ

5912213048
นางสาวสันสนีย์ จุ้ยทรัพย์

5912213049
นางสาวสิริการย์ พงศ์รัฐนนท์

5912213051
นางสาวอภิญญา ตาวงศ์

5912213053
นางสาวอังขณา ปานเกิดผล

5912213054
นางสาวอัญชิสา ประทุมเขต

5912213055
นางสาวอารียา ประเสริฐกรรณ์

5912213058
นายวรชัย พึ่งสมบัติ