มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912212004
นางสาวกัญจนา นันทรักษ์

5912212006
นางสาวจิตสุภา จักษุ

5912212007
นางสาวณัฏฐณิชา ชุบเลี้ยง

5912212008
นางสาวณัฐริกา ขันเงิน

5912212012
นางสาวไพรินทร์ หละวัน

5912212013
นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม

5912212015
นางสาวสุฑามาศ จันทร์แจ่ม

5912212016
นางสาวอทิตยา มะนู

5912212017
นางสาวอัญชลี สรศักดิ์

5912212021
นายสาธิต ฉัตรพันธุ์