มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912236001
นางสาวกรรณิการ์ ยี่สุ่นแก้ว

5912236002
นางสาวจุฑาพร นกจั่น

5912236003
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัตติยะ

5912236004
นางสาวเจนจิรา เถื่อนเครือวัลย์

5912236005
นางสาวณัฐวรรณ สุขจะ

5912236007
นางสาวปุณยภา จันทรมณี

5912236008
นางสาวผัลย์ศุภา ศรีระวงศ์

5912236009
นางสาวภัครวดี ปัททุม

5912236010
นางสาวรัชฎาพร คงสวัสดิ์

5912236012
นางสาววราภรณ์ ศรีไพร

5912236013
นางสาววันวิสาข์ เปียใส

5912236014
นางสาวศรินยา กระจ่างสุวรรณ์

5912236015
นางสาวศศิวิมล คงกะศรี

5912236016
นางสาวศิโรรัตน์ จิตบรรเทา

5912236017
นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด

5912236019
นางสาวสุดารัตน์ ชมพู

5912236020
นางสาวสุนิสา ปานันต๊ะ

5912236021
นางสาวสุนิสา พยอมงาม

5912236022
นางสาวสุนิสา สุขเอม

5912236023
นางสาวสุพัตรา นครเนียม

5912236024
นางสาวสุราพร แซ่เจน

5912236025
นายกลวัชร ปีพาด

5912236026
นายจักรกฤษณ์ ปิ่นสกุล

5912236027
นายนพกร สุขพัฒน์

5912236028
นายประไณย รวบรวม

5912236030
นายภัทรชัย กรแก้ว

5912236031
นายสุเมธ ภาที

5912236032
นางสาวเจนจิรา สุขขำ