มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912201001
นางสาวภิญญาพัชญ์ ชูศิลป์

5912201002
นางสาวกิญารัตน์ ใจดี

5912201003
นางสาวเจนอักษร แดวขุนทด

5912201004
นางสาวดุจเดือน ป้วนก้อม

5912201005
นางสาวนลินนิภา ยมจันทร์

5912201008
นางสาวเพ็ญรัตน์ ร้ายเภก

5912201011
นางสาวสุกัญญา มีนนท์

5912201012
นางสาวสุรัสวดี ทุมมา

5912201015
นายชัยวัฒน์ นิระพันธ์

5912201016
นายฐิติพงศ์ แก้วทองมา

5912201017
นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์

5912201018
นายประจวบ คำจูม

5912201019
นายปวราห์ ไชยทองคง

5912201021
นายสิรวิชญ์ แดงวงศ์เจริญพร

5912201023
นายอนาวินต์ จันสว่าง