มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912229001
นางสาวขนิษฐา จันทร์ดี

5912229002
นางสาวเบญจรัตน์ จิ๋วกร่าง

5912229003
นางสาวภาวินี เหล็กเพชร

5912229006
นายกฤษฎา ศรีบุรินทร์

5912229008
นายฉัตรชัย เล็กชม

5912229010
นายพุธกาล แย้มชุ่ม