มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912241002
นางสาวเจมจิลา บุญรอด

5912241003
นางสาวณิชากร แดงเรือง

5912241004
นางสาวนิศากร จันทมูล

5912241005
นางสาวเบญจรงค์ เจนเขตการ

5912241007
นางสาวพรรณปพร ทองพุทธ

5912241008
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ยุทธพงษ์

5912241010
นางสาวเมธาพร อินปาน

5912241011
นางสาวระพีพรรณ หลีเหล่างาม

5912241012
นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน

5912241013
นางสาววิไลวรรณ ทนโนนแดง

5912241014
นางสาวศศิธร นุ่มเกลี้ยง

5912241015
นางสาวสุดารัตน์ เรืองเดช

5912241016
นางสาวอินทุกานต์ จันทร์คล้าย

5912241017
นายฐิติวัฒน์ แย้มศิริ

5912241018
นายมานพ ณัฐาศิริพร

5912241019
นางสาวศิริประภา บ่อพืชน์