มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912234001
นางสาวกาญจนา ยิ้มเข็ม

5912234003
นางสาวขนิษฐา ยอดเถื่อน

5912234004
นางสาวจิดาภา นาคไทย

5912234005
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์

5912234006
นางสาวณัฐพร ไทยเสรีกุล

5912234007
นางสาวดลพร คะระออม

5912234008
นางสาวดาราวรรณ แซ่ลี

5912234009
นางสาวเนตรนภา มลฑา

5912234010
นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร

5912234011
นางสาววาทารี โต๊ะถม

5912234012
นางสาววิชชุดา เชาว์ธรรม

5912234014
นางสาววุฒิพร สิงคำมุง

5912234015
นางสาวศุภกร กล่ำคำ

5912234016
นางสาวสุกัญญา อ่อนแก้ว

5912234017
นางสาวสุจินันท์ คุ้มสา

5912234019
นางสาวอมรประภา อุระอิต

5912234021
นายจักรกฤษณ์ ทองมี

5912234022
นายชยพล ธรรมชัยเดชา

5912234025
นายพิชิต แซ่จั้ง

5912234026
นายพิภัทร น้ำนุช