มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912227001
นางสาวกิตติยา โสบกระโทก

5912227002
นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่น

5912227003
นางสาวจุฑารัตน์ โฉมงาม

5912227004
นางสาวชวัลรัตน์ นุ่มพรม

5912227005
นางสาวดวงฤทัย ธงชัย

5912227006
นางสาวบุญทิชา ปราณีต

5912227007
นางสาวปัญญาภร พูลเต็ม

5912227009
นางสาววริษา พุฒซ้อน

5912227010
นางสาววลัยพรรณ สาทิต

5912227012
นางสาวแสงดาว มั่งมี

5912227013
นางสาวโสรญา ตะพานแก้ว

5912227014
นางสาวอภิชญา แก้วถึง

5912227015
นางสาวอรณิช กวินวาณิช

5912227016
นางสาวอินทิราพร จันทร์เกษม

5912227018
นางสาวอัมพิกา โลหะเวช