มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912215003
นายชนกนันท์ นันทนพิบูล

5912215004
นายชวัลกร วัฒนชัย

5912215005
นายณัฐกานต์ อาทิตย์

5912215006
นายธนวัช สิทธิมณี

5912215007
นายบวรรัฐ พานประศรี

5912215008
นายปาณชัย สุขมามอญ

5912215009
นายพงศกร ชัยมงคล

5912215010
นายภูวดล พงษ์ปรีชา

5912215011
นายศุภมิตร สุขเล็ก

5912215012
นายสุรฤทธิ์ สุขสา

5912215013
นายเอกชัย ทองคำเหลือง

5912215014
นายโอภาส ทองสุข