มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912419001
นางสาวกนกวรรณ เพียนามบุญตรี

5912419002
นางสาวกนิฎฐา ก๋องมั่ง

5912419003
นางสาวจันทร์จิรา ท่าเสาร์

5912419004
นางสาวจิราวรรณ ยงบุตร

5912419005
นางสาวจุฑาภรณ์ สารภี

5912419007
นางสาวชญาณี บุญมี

5912419008
นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน

5912419009
นางสาวฐิตญาภรณ์ สถิตย์พงษ์

5912419010
นางสาวฐิตินันท์ ปานมี

5912419011
นางสาวณัฏฐวรรณ ขุนมธุรส

5912419012
นางสาวณิชารีย์ ยกเลี้ยน

5912419013
นางสาวณีรนุช ศิริศรีวรนันท์

5912419014
นางสาวทิพวัลย์ จันทะหุม

5912419015
นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญา

5912419016
นางสาวธิดาดอย แซ่วื่อ

5912419017
นางสาวธีรดา แบนลี

5912419018
นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน

5912419019
นางสาวนภสร มีโม

5912419020
นางสาวนภัสวรรณ คำเสน

5912419021
นางสาวนันทนา ขวัญมิ่ง

5912419024
นางสาวปิยกุล กองไทย

5912419025
นางสาวพรนิภา เสาใย

5912419026
นางสาวพัชราภรณ์ ด้วงฉิม

5912419027
นางสาวพิชญพร กลิ่นขจร

5912419030
นางสาวมนัสวี เรืองน้อย

5912419031
นางสาวมยุรี สุขเรือง

5912419033
นางสาวมินตรา ปานศรี

5912419034
นางสาวยลดา เรืองรักษา

5912419035
นางสาวรพีพร จันทร์เพ็ญ

5912419036
นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึก

5912419037
นางสาววนิดา โมเฟื่อง

5912419038
นางสาววราภรณ์ แซ่ลอ

5912419040
นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย

5912419041
นางสาววิจิตรา กองแพง

5912419042
นางสาวศศิธร กล้าหาญ

5912419043
นางสาวศศิพร ยอดคง

5912419044
นางสาวสุกฤตา ค้ำมุ้ย

5912419045
นางสาวสุจิรา ทาสุข

5912419046
นางสาวสุพิชญา วงศ์สุวรรณ

5912419048
นางสาวอมรรัตน์ ใจมูล

5912419049
นางสาวอรุณวรรณ ลัดลงเมือง

5912419050
นางสาวอัมพิกา เฉื่อยฉ่ำ

5912419051
นางสาวอินทิรา เกษสุมา

5912419052
นางสาวอุรณา อยู่คง

5912419055
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีมูลคำสุข

5912419056
นายธนพล ทันจั่น

5912419057
นายธวัชชัย คำทอง

5912419059
นายนลธวัช แจ้งใจบุญ

5912419060
นายนัทพงศ์ ภาคภูมิ

5912419061
นายพัทธดนย์ เจนนาวิน

5912419062
นายภาณุมาศ จันทร์มล

5912419063
นายวีรภัทร แสวงสุข

5912419064
นายศุภกิจ พลสวัสดิ์

5912419065
นายอภิสิทธิ์ โตมี

5912419066
นางสาวศิริพร อู่ทอง

5912419067
นางสาวเพ็ญนภา อุราราษฎร์

5912419068
นางสาวชัญญานุช อุดชาชน

5912419069
นางสาวสุภาวดี เพชรโปรี