มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912420001
นางสาวกนกรัตน์ บัวดี

5912420002
นางสาวกรชนก บูลย์ประมุข

5912420003
นางสาวกิ๊ก ผางดี

5912420004
นางสาวจันทร์ทิพย์ สนโต

5912420005
นางสาวจารุพักตร์ บัวเขียว

5912420007
นางสาวจุฬารักษ์ ขุนพลพันธ์

5912420008
นางสาวเฉลิมขวัญ หม่องอ้น

5912420009
นางสาวฐิติมา กองทรง

5912420010
นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีจอมแปลง

5912420011
นางสาวณัฐนันท์ จันทรุทัย

5912420012
นางสาวณิชกมล คำปวนสาย

5912420013
นางสาวธารธิดา สังฆมาตร

5912420014
นางสาวนัฎธิดา โพธิ์ศรี

5912420017
นางสาวบุษปธารา ใจตึก

5912420018
นางสาวเบญจมาศ เส็งวัฒน์

5912420019
นางสาวปนัดดา หุ่นศิลป์

5912420023
นางสาวพรรัตน์ ยมจันทร์

5912420024
นางสาวพลอยพรรณ คูณแก้ว

5912420025
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มีนิสัย

5912420027
นางสาวมินตรา สิงห์กรณ์

5912420028
นางสาวเมธาวี นุ่มประทุม

5912420029
นางสาวเมธิกานต์ ไมตรีจิตร์

5912420030
นางสาววชิรา เพิ่มสีงาม

5912420031
นางสาววรรณพร เมฆดินแดง

5912420032
นางสาววสุนธรา เทวะ

5912420033
นางสาวศิริลักษณ์ บุญลอง

5912420034
นางสาวศุภรักษ์ สัตย์ซื่อ

5912420035
นางสาวศุภิสรา รอดเที่ยง

5912420036
นางสาวสุดารัตน์ นุตพงษ์

5912420037
นางสาวสุธิณี นวนบุญมา

5912420038
นายกรัณฑ์ หอมทอง

5912420039
นายคเณศ โกอินต๊ะ

5912420040
นายคุณัชญ์ ลัทธิวาจา

5912420041
นายจิราวัฒน์ อยู่แย้ม

5912420043
นายณัฐกฤต มังวอ

5912420044
นายณัฐพล ปัญญาคำ

5912420046
นายนพัตธร ขลุ่ยนาค

5912420048
ว่าที่ร้อยตรีปรีชาพล ลอยจิระ

5912420049
นายพีรพล วงศ์สารสิน

5912420050
นายเพชรายุธ สีวิสิทธิ์

5912420051
นายภควัต สุ่มพิทักษ์สกุล

5912420052
นายภัทรพงษ์ ศรีสังวรณ์

5912420053
นายภูรินท์ ประภาวงศ์

5912420054
นายเมธัส แจ้งใจบุญ

5912420055
นายยุทธนา ภู่เสม

5912420058
นายวุฒิพันธ์ น่วมมี

5912420059
นายหฤษฎ์ หลักแก้ว

5912420060
นายอรุณโรจน์ เอื้ออังกูรขจร

5912420061
นายอานนท์ ทรัพย์ทิม