มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912417001
นางสาวกนกวรรณ พรเจริญ

5912417002
นางสาวกนกวรรณ พรพ่อแก้ว

5912417003
นางสาวกุลจิรา งามสงวน

5912417004
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาวเวียง

5912417005
นางสาวจูน่า คามะตะ

5912417007
นางสาวชุติมณฑน์ สังข์ศรีอินทร์

5912417008
นางสาวฐิติกา ตาปิ๋วเครือ

5912417009
นางสาวณัฎฐณิชา ดวงแก้ว

5912417011
นางสาวณัฐนรี สุขใย

5912417013
นางสาวธนวรรณ ศรีลำ

5912417014
นางสาวธนัชพร มั่นเมือง

5912417015
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์

5912417018
นางสาวบุญญารัตน์ เทนุรักษ์

5912417019
นางสาวปติญญา พิริยะ

5912417022
นางสาวพรพิมล โตมา

5912417023
นางสาวภควรรณ อัตตพรต

5912417024
นางสาวภัทรวรินทร์ ภู่กลาง

5912417026
นางสาวรักษิณา ภูท้วม

5912417028
นางสาววนิดา แสงรัตน์

5912417029
นางสาววรนารี ทองสมบุญ

5912417030
นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด

5912417031
นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมา

5912417032
นางสาวสุกัญญา เมืองชัย

5912417033
นางสาวสุนิษา ตั๋นแก้ว

5912417034
นางสาวสุพิชชา สิตานนท์

5912417035
นางสาวสุวรรณดี อุ่นเต่า

5912417036
นางสาวเสาว์ศิริ จันทร์ศรีเผือก

5912417037
นางสาวอรวี แสงสังข์

5912417038
นางสาวอรสา ยานะฟั่น

5912417039
นายจักรพงศ์ บงการณ์

5912417040
นายปฐพล อ่อนศรี

5912417041
นายวาคมน์ เหมบุรุษ

5912417042
นายศิริศักดิ์ วงรอด

5912417043
นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย

5912417044
นายสุรพล จันทะวง

5912417046
นายเอกพจน์ พรมมาวัน