มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912208001
นางสาวกนกวรรณ ดาบาง

5912208002
นางสาวกมลวรรณ ไทยสา

5912208003
นางสาวกรกนก จิระนุวงษ์

5912208004
นางสาวกัญญารัตน์ ทำมะณี

5912208006
นางสาวจุฑาทิพย์ ทับชู

5912208007
นางสาวจุฑามาศ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912208008
นางสาวจุราภรณ์ เณธิชัย

5912208009
นางสาวชนกนาถ อ่ำบุญ

5912208010
นางสาวษิรดา เรืองธนัตกุล

5912208011
นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์

5912208012
นางสาวณัฐธิดา จังพันธุ์

5912208013
นางสาวณัฐภรณ์ คชนิล

5912208014
นางสาวตะวัน ไหวมาก

5912208015
นางสาวธัญญารัตน์ ปักดำ

5912208016
นางสาวนาตยา แสงสว่าง

5912208017
นางสาวปทิตตา แท่นทอง

5912208018
นางสาวปิยาภรณ์ นวาวัตน์

5912208019
นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง

5912208020
นางสาวภัทราพร เผื่อนวงษ์

5912208021
นางสาวมินตรา ศรีบุญเรือง

5912208022
นางสาวยุวดี การุญบริรักษ์

5912208023
นางสาวลลิตา อ่อนโยนสกุลณี

5912208024
นางสาววัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912208025
นางสาววิจิตรา เอี่ยมสาย

5912208026
นางสาววิภาวดี สนสาย

5912208027
นางสาววิรัญญา พูลทอง

5912208028
นางสาวสุจิตรา จันทร์คฤหาสน์

5912208029
นางสาวสุชาดา ยิ้มเข็ม

5912208030
นางสาวสุชาดา ศิริพันธ์

5912208031
นางสาวอรยา สีล้ง

5912208032
นางสาวอริสา แซ่ลี

5912208033
นางสาวอารียา จันทร์แปลก

5912208034
นายกษิดิศ แข็งสาริกิจ

5912208035
นายธนิก กันแตง

5912208037
นายธวัตชัย มั่นเมือง

5912208038
นายวทัญญู กองเกตุ

5912208039
นายวันชาติ สุขทั่ง

5912208040
นายวีรภัทร บุญผ่อง

5912208041
นายศุทธวีร์ หมื่นจินะ