มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912208042
นางสาวกัญญารัตน์ กล่ำเชย

5912208044
นางสาวเกตวรี บุตรน้ำเพชร

5912208045
นางสาวจินตนา แซ่หลอ

5912208047
นางสาวณัฐวดี พุฒหยวก

5912208049
นางสาวตวงรัตน์ คำสอาด

5912208050
นางสาวนันท์ชพร สาดอ่ำ

5912208051
นางสาวนันท์ยาภรณ์ เมืองแดง

5912208052
นางสาวบัณฑิตา ทับทิมเพชรางกูล

5912208053
นางสาวปภาวรินท์ หนูฉิม

5912208055
นางสาวพรทิพย์ เดโชเม็ง

5912208056
นางสาวพิมพ์วิภา ทะนันชัย

5912208057
นางสาวพิไลลักษณ์ ปันเทียม

5912208058
นางสาวพิศุทธ์ พรมสมบูรณ์

5912208059
นางสาวแพรทอง เย็นใจ

5912208060
นางสาวรักษิณา สีลาจันทร์

5912208061
นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ

5912208062
นางสาววรรณิสา สุดวังยาง

5912208063
นางสาวศศินา วรขันธ์

5912208064
นางสาวศุภศิริ พูลอนันต์

5912208065
นางสาวสุกัญญา ไทรนนทรีย์

5912208066
นางสาวสุดารัตน์ เนยสูงเนิน

5912208067
นางสาวสุธิดา แก้วกัลยา

5912208068
นางสาวสุวรรณา บุญธรรม

5912208069
นางสาวหนึ่งฤทัย จอมทอง

5912208070
นางสาวอนุสรา อานูน

5912208072
นางสาวอัญชรีย์ มีแดนไผ่

5912208073
นางสาวอารยา พรานเสือ

5912208074
นางสาวอารีย์ โฉมวานิช

5912208075
นางสาวอารียา ใจโฮ้งลำ

5912208078
นายฐิติวุฒิ ชีโสตร์

5912208079
นายธนายุทธ เรือนก้อน

5912208080
นายธีรวุฒิ ภูมิชูชิด

5912208081
นายพัฒน์ธนรัฐ อัครแก้วเพชร

5912208082
นายสามารถ บัวมาก