มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912407001
นางสาวกนกกานต์ เอี่ยมฤดี

5912407003
นางสาวกานต์มณี เพชร์เรือง

5912407004
นางสาวเกษสิรินทร์ หมีดง

5912407005
นางสาวชลชนก เขียวทอง

5912407006
นางสาวฑิมพิกา จำปาหอม

5912407007
นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร

5912407008
นางสาวณัฐวรา นวลคำ

5912407009
นางสาวธนันญา จินาพันธ์

5912407010
นางสาวธนิตา อ่อนคง

5912407012
นางสาวนพวรรณ เขียวแก้ว

5912407014
นางสาวนารีรัตน์ จิ๋วพุ่ม

5912407015
นางสาวนิลยา นิวาเก้า

5912407016
นางสาวนุชนาถ เนียมเปรม

5912407017
นางสาวเบญจมาศ เรือนเพ็ชร

5912407018
นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม

5912407019
นางสาวพรสวรรค์ ภูษาธร

5912407020
นางสาวภัทรวรรณ คำหา

5912407022
นางสาวลัดดาวัลย์ สถาพรพิทักษ์ชัย

5912407023
นางสาวศศิธร ครุธสาย

5912407024
นางสาวสโรชา จิราพงษ์

5912407025
นางสาวสุนิตา ธูปหอม

5912407026
นางสาวสุนิสา บุตรฉิม

5912407027
นางสาวสุพรรษา นนทะโคตร

5912407028
นางสาวเสาวลักษณ์ อินเมฆ

5912407029
นางสาวอรปรียา สัพวะ

5912407030
นายจารุเดช เล็กชม

5912407031
นายฐิระวัฒน์ แจ่มอยู่

5912407032
นายณัฐดนัย นวนเกิด

5912407033
นายณัฐพงศ์ พงษ์ปรีชา

5912407036
นายธัญนพ นันทะดี

5912407039
นายพิชยา ดวงรกดก

5912407040
นายภานุทัศน์ ทับทิม

5912407041
นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก

5912407044
นายวัชรากร จอมพล

5912407046
นายวันพิทักษ์ เกิดชื่น

5912407047
นายสุภาณุวิชญ์ คุ้มคำ

5912407048
นายศิวนาถ ศรีสวัสดิ์

5912407049
นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์

5912407050
นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง

5912407051
นายอภิสิทธิ์ วิเศษ

5912407155
นายนิมิต ขุนพิลึก

5912407156
นายวัชรากร ทองรอด