มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912407052
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทิพวัน

5912407056
นางสาวชลิตา มอญดี

5912407057
นางสาวชุติมา นกทอง

5912407058
นางสาวณัฎชนน อินทรเนตร

5912407060
นางสาวณัฐพร กรอบทอง

5912407061
นางสาวณัฐริกา เงี้ยวเกิด

5912407062
นางสาวดารณี มีคุณ

5912407063
นางสาวถิรมน น้ำหล่าย

5912407064
นางสาวทิพย์วัลย์ พันมา

5912407065
นางสาวนิรชา วงค์บาง

5912407067
นางสาววาริธร ลิ้นทอง

5912407068
นางสาวภีระติ เหมพรม

5912407069
นางสาวรวินท์นิภา สอนท่าโก

5912407070
นางสาวรัตน์ตะวัน อยู่โต

5912407071
นางสาวราตรี มีปิ่น

5912407072
นางสาววสุธิดา ทับแสง

5912407074
นางสาววิภารัตน์ โสระมัย

5912407075
นางสาววิไลวรรณ ดอกทับทิม

5912407076
นางสาวศศิวิมลพัฒน์ หิรัญศิริจันทรา

5912407077
นางสาวศิริลักษณ์ แดงประเสริฐ

5912407078
นางสาวสุดธิฎา ลพคำ

5912407079
นางสาวสุภาพร มีดา

5912407080
นายกฤษฎา คำชู

5912407082
นายกฤษดากร เเก้วเกตุ

5912407083
นายกิตติ ทาโทน

5912407084
นายกิตติทัต กิ่งแก้ว

5912407086
นายจิรัฎฐ์ ลิมประไพ

5912407087
นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ

5912407090
นายณัฐนนท์ ดาวลาย

5912407093
นายธีระภัทร เกตุวงค์

5912407094
นายพิชญุตม์ เด็จใจ

5912407095
นายภานุพันธ์ หอมกระถิน

5912407096
นายเมธา พยาวัง

5912407098
นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน

5912407099
นายศุภกร วุฒิสารเจริญ

5912407100
นายสุขจิต รักษ์ธนบดี

5912407101
นายอภิวัฒน์ คมขำ

5912407154
นางสาวสุนิษา นนทชัย

5912407157
นายชัยรัช มณีทัศน์