มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912407103
นางสาวกมลทิพย์ ด้วงชื่น

5912407104
นางสาวกาญจนา เครือปาน

5912407105
นางสาวจรูญลักษณ์ ทองคำ

5912407106
นางสาวชลธิชา บำเรอ

5912407107
นางสาวณัฐธิดา แก้วณรงค์

5912407108
นางสาวทัศชรียา งอกผล

5912407109
นางสาวธนพร เนียมถนอม

5912407110
นางสาวน้ำผึ้ง ดี

5912407111
นางสาวนิศารัตน์ ถึงพร

5912407112
นางสาวบัณฑิตา มุ่งดี

5912407114
นางสาวปัทมาภรณ์ หงษ์ภูธร

5912407115
นางสาวปาริฉัตร มากลั่น

5912407116
นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์

5912407117
นางสาวพัชรพร อารินทร์

5912407118
นางสาวเพ็ญนภา หลำพรม

5912407119
นางสาววชิรภรณ์ เวชสุวรรณ

5912407120
นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย

5912407122
นางสาวศุภวราลักษณ์ รุ่นแรก

5912407123
นางสาวสมฤทัย ขาวพรม

5912407124
นางสาวสุกานดา ไผ่เรือง

5912407125
นางสาวสุธาวรรณ เขียวมงคล

5912407126
นางสาวสุภาพร หลำน้อย

5912407127
นางสาวอาระยา พันธุ์พิชัย

5912407128
นางสาวอาริสา ยอดสิงห์ชัย

5912407129
นายกิตินันต์ หนุนนาค

5912407132
นายเจนณรงค์ สุทธิสาร

5912407133
นายฉกาจ สองธานี

5912407134
นายณัฐภัทร น้อยเขียว

5912407136
นายดนุพล เอี่ยมสุภาษิต

5912407137
นายธนวัฒน์ ฉิมนาค

5912407138
นายธนิต จีนปั้น

5912407139
นายปรียะชาติ รอดโม

5912407140
นายปุณยวัจน์ ปานสว่าง

5912407141
นายพิชญานิน หนองหลวง

5912407142
นายพีรเดช ทองมั่ง

5912407144
นายเมธาวี เกิดเชื้อ

5912407145
นายยุทธเดชา อินทรทัต

5912407147
นายวสันต์ ยรรยง

5912407149
นายศิรัชพล เตรนะกาโย

5912407150
นายสาธิต ทับคล้าย

5912407151
นายสุรวุฒิ คังคายะ

5912407153
นายปรีชา ชนะขันธ์