มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912418001
นางสาวกนิษฐา รอดเป้า

5912418002
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด

5912418003
นางสาวกัณฐิกา เลือดนักรบ

5912418004
นางสาวกานต์ธีรา จางตระกูล

5912418005
นางสาวกุลศรม์ เวชกุล

5912418006
นางสาวเกศินี แก้วนิล

5912418007
นางสาวขัตติยาภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์

5912418008
นางสาวจารุวรรณ ทองโส

5912418009
นางสาวชนนิกานต์ โฉมงาม

5912418010
นางสาวชนนิกานต์ ราชคม

5912418011
นางสาวชุติกาญจน์ แดนเมือง

5912418012
นางสาวซารีนา นูซา

5912418013
นางสาวฐิติญาภา จิตสว่าง

5912418014
นางสาวดวงนภา ขุมเพชร

5912418015
นางสาวทักษพร แก้วพูลศรี

5912418016
นางสาวทักษพร แสงพันธ์

5912418017
นางสาวธนัชชา พรวรรณเพ็ญ

5912418018
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเกษม

5912418019
นางสาวนภัสวรรณ เจ๊กพ่วง

5912418020
นางสาวนิธิกานต์ ขำสว่าง

5912418021
นางสาวนิสิต เมฆแจ้ง

5912418022
นางสาวเบ็ญจรัตน์ ไผ่งาม

5912418023
นางสาวเบญจวรรณ แออัด

5912418024
นางสาวปนัดดา คำหยุย

5912418026
นางสาวพงศ์สุภา ธนะมั่น

5912418027
นางสาวพรชนก คำทองคำ

5912418028
นางสาวพรธีรา เรืองขจร

5912418029
นางสาวพรวิไล ผาวันดี

5912418030
นางสาวพัชจีรา จันทร์ทอง

5912418031
นางสาวเพ็ญพิชชา พรมแตง

5912418032
นางสาวมณทาทิพย์ กันศิริ

5912418033
นางสาวมลิวรรณ บัวหอม

5912418034
นางสาวมลิวัลย์ ใยระย้า

5912418035
นางสาวรสสุคนธ์ นาขุม

5912418036
นางสาวลลนา ปิงเมือง

5912418037
นางสาววนาลี ลี้สกุล

5912418038
นางสาววรดา แย้มนัดดา

5912418039
นางสาววรพรรณ โพธิ์บาทะ

5912418040
นางสาววราพร ยอดพันธ์

5912418041
นางสาววริศรา จันทร์เหลือง

5912418042
นางสาววาสนา เงินนา

5912418043
นางสาววิชญาพร ขันทอง

5912418044
นางสาววินิตา แตงน้อย

5912418045
นางสาวสริตา บัวดี

5912418046
นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง

5912418048
นางสาวสุภัชชา โพธิ์งาม

5912418049
นางสาวโสรญา จันทิมา

5912418051
นางสาวหนึ่งฤทัย แสงหิรัญ

5912418052
นางสาวอนุช สุวรรณเชษฐ์

5912418053
นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ

5912418055
นายญาณะเมธี แสงอ่วม

5912418056
นายตันติกร ดิษเทศ

5912418057
นายเทพเทวิน บุญคุ้ม

5912418058
นายธวัชชัย ทับใหญ่