มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912416002
นางสาวชนกนันท์ สุริยวงค์

5912416004
นางสาวชิดชนก เจ้าเจ็ด

5912416006
นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด

5912416008
นางสาวดลชา นุชศาสตร์

5912416009
นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน

5912416011
นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณ

5912416012
นางสาวธันยธร ธรรมเนียมใหม่

5912416013
นางสาวธันยพร มูลชาติ

5912416014
นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น

5912416015
นางสาวนฤมล แมลงภู่

5912416016
นางสาวนลินาสน์ คล่ำคง

5912416017
นางสาวนุชนาฏ พันแนบ

5912416018
นางสาวบุญญรัตน์ จันทร์หอม

5912416020
นางสาวพัชราภา สิงหะ

5912416023
นางสาวมลรัตน์ พลายวาส

5912416027
นางสาวศรัญยา แก้วมาก

5912416030
นางสาวโศรญา สิงห์สอาด

5912416031
นางสาวสอนรัก ทิมเถื่อน

5912416033
นางสาวสุทธิกานต์ บ่องเขาย้อย

5912416038
นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา

5912416040
นางสาวอวัศยา เอี่ยมสาย

5912416041
นายกวิน อินสาคำ

5912416042
นายชัยธวัช หวั่นแสง

5912416043
นายธนนท์ ไทยมณี

5912416045
นายปัญญา แซ่หยาง

5912416046
นายอนุศิษฏ์ สุขเจริญ

5912416047
นายนรุตม์ชัย ใจตุ่น