มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912415001
นางสาวขวัญเนตร ทุมมี

5912415002
นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย

5912415003
นางสาวจุฑาทิพย์ มหายนต์

5912415004
นางสาวเจนจิรา นุชรอด

5912415005
นางสาวชลนิชา แสงสว่าง

5912415006
นางสาวชาลิสา อ่อนพุ่ม

5912415007
นางสาวณฐริกา แจ่มใส

5912415008
นางสาวณัฐริกา อ่อนศรี

5912415009
นางสาวณัฐริยา เพ็ชร์วงษ์

5912415010
นางสาวทิพวรรณ ผัดอ่อนอ้าย

5912415011
นางสาวธัญญาศิริ เต็มวัน

5912415013
นางสาวนิสา ภูมิคอนสาร

5912415014
นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา

5912415015
นางสาวรตินันทน์ แสนคำหล้า

5912415016
นางสาววรรณพา พันธุ์แตง

5912415017
นางสาวสิริลักษณ์ เสือสี

5912415018
นางสาวสุธิดา ศีละมัย

5912415019
นางสาวอารียา เกตุโพธิ์

5912415020
นายชยพัทร์ โพธิ์เงิน

5912415021
นายปฏิพัทธ์ เพ็ชรจันทร์

5912415022
นายวรวิบูล อินทรนวล

5912415023
นายอาทิตย์ ดำมินเศก

5912415024
นางสาวชนกนันท์ รุ่งฉัตร

5912415025
นายต่อลาภ ตันอิน