มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912607001
นางสาวกมลวรรณ งามทวี

5912607002
นางสาวกัณฐิกา จันทร์แจ่ม

5912607003
นางสาวกุลนิดา ไถหว่าน

5912607004
นางสาวญานิศา คนไว

5912607005
นางสาวณีรนุช วันเพิ่ม

5912607007
นางสาวนภัสนันท์ แก้วเคน

5912607008
นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุล

5912607009
นางสาวพรสวรรค์ คำโรย

5912607010
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราณีดุจศรี

5912607012
นางสาววรรณพร พุทธรักษา

5912607013
นางสาววรัญญา มีไชยโย

5912607014
นางสาววาสนา ฉายกล้าหาญ

5912607016
นางสาวศิริวรรณ การะภักดี

5912607018
นางสาวศิริเอเชีย แก้วตา

5912607019
นางสาวสุธาสินี กลิ่นกรุด

5912607020
นางสาวสุนิษา วงศ์ตาผา

5912607021
นางสาวสุพิชญาดา สุขสำราญ

5912607022
นายเชิดศักดิ์ สีบัวตา

5912607023
นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุล

5912607024
นายธีรดนย์ จูห้อง

5912607026
นายศักดิ์ชัย สังข์ทอง

5912607027
นายศุภวิชญ์ ปานสมบัติ

5912607028
นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์