มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912607029
นางสาวกรรณิกา มาสะอาด

5912607032
นางสาวญาณัจฉรา มาเขียว

5912607033
นางสาวดาริณี มามี

5912607034
นางสาวทิพรดา ทิวารัตน์

5912607035
นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี

5912607036
นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบ

5912607037
นางสาวปาริชาติ ฉิมเกตุ

5912607038
นางสาวปาริชาติ สินยอด

5912607039
นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์

5912607040
นางสาวพชิรารัชต์ พชรชัยพงศ์

5912607042
นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย

5912607043
นางสาวมนัญญา เอกภาพันธ์

5912607044
นางสาวลลิตา หน่อท้าว

5912607045
นางสาววัชราภรณ์ กางกรณ์

5912607046
นางสาวศลิษา ศรีศักรภพน์

5912607047
นางสาวสมัชญา เชื้อเจริญ

5912607048
นางสาวสวนีย์ สังคง

5912607049
นางสาวอาทิยา สีหะวงษ์

5912607050
นายกวิสราภา สุวรรณไพรัตน์

5912607051
นายเชษฐกิตติ์ ทุนมาก

5912607053
นายตรรญญู ศรีจำเริญ

5912607056
นายอนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล

5912607057
นายกฤตนัย จันทรฤทธิ์