มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912244001
นางสาวชนนิกานต์ พุ่มแก้ว

5912244002
นางสาวณัฐมน สอาด

5912244003
นางสาวณัฐรินทร์ยา ปาเมืองมูล

5912244004
นางสาวดารารัตน์ ดีมากมี

5912244005
นางสาวธมนวรรณ แย้มปั้น

5912244007
นางสาวพลอยชนก ทรงคัชชะ

5912244008
นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์ชัย

5912244009
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขำ

5912244010
นางสาววิยะดา สุดแก้ว

5912244011
นางสาวศุภนิดา บุญคง

5912244012
นางสาวสิริลักษณ์ สมัครการ

5912244013
นางสาวสุวะรี เณรเทพี

5912244015
นายกิตติชัย แสงรัตน์

5912244016
นายจิตรกร สุขาภิรมย์

5912244019
นายถิรวัฒน์ ดอนดาไพร

5912244021
นายธนวัฒน์ เทศทอง

5912244022
นายธีรภัทร กองแก้ว

5912244025
นายพงศกร สุขใส

5912244027
นายวัชรพงษ์ รักธรรม

5912244029
นายศรวัส เถื่อนคุ้ม

5912244030
นายศุภมิตร อยู่เกตุ

5912244031
นายหิรัญญวุฒิ หอกุล

5912244032
นายอนุสรณ์ จันทร์ขอม

5912244033
นายอภิรัตน์ นาคทอง

5912244034
นายอรรถพล สิงห์น้อย

5912244036
นายอิทธิกร ศิริวัฒน์