มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912244037
นางสาวกมลพรรณ บัวนวล

5912244038
นางสาวกาญจนา โพธิ์สะวัง

5912244039
นางสาวจีราวรรณ เวชสุกรรม

5912244040
นางสาวฉัตรสุดา ราชเสนา

5912244042
นางสาวธัญญาเนตร คำวงษ์วาลย์

5912244044
นางสาวมัลลิกา แก่นจันทร์

5912244045
นางสาววรนุช ปานมงคล

5912244046
นางสาววิชญาดา บุญยืน

5912244049
นางสาวสุพิชชา กุมภา

5912244050
นางสาวอนิฐิตา ยิ้มปิ่น

5912244051
นายคณิศร กอกอง

5912244052
นายจักรกฤษ เนตรคำ

5912244055
นายณกฤช อรุณรัตน์

5912244058
นายดำรงศักดิ์ บำรุงคีรี

5912244059
นายธนาธิป ขำชัยภูมิ

5912244060
นายนพรัตน์ อุตมะ

5912244061
นายนันทพงศ์ หน่อทอง

5912244063
นายพีรพล มากดี

5912244064
นายเมธาวี จันทร์เมาลี

5912244065
นายศุภกร สงวนศิลป์

5912244066
นายสิทธิโชค จิตรบรรจง

5912244068
นายสุทธิศักดิ์ นิมานะ

5912244070
นายอนุพนธ์ อยู่พันธ์

5912244071
นายอภิสิทธิ์ สิทธิศักดิ์

5912244072
นางสาวพิมพ์วิภา สังฆโต

5912244073
นางสาวกุลิสรา เลิศรุจิกุล

5912244074
นายชุติพนธ์ ปิยชื่นวจี

5912244075
นางสาวภคพร โพธิ์ศรีทอง