มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412047
นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือ

5912412050
นางสาวณัฐชา ธิดา

5912412052
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด

5912412054
นางสาวประกายดาว วิเชียรแสน

5912412055
นางสาวพัชรี แจ่มแก้ว

5912412057
นางสาวภาวิณี เนียมดวง

5912412058
นางสาวมาริสา ปั้นสุข

5912412059
นางสาวมิณธิรา พริกนาค

5912412060
นางสาวรัญชนา นนทมาลย์

5912412064
นางสาวศิรามณี หย่อนดี

5912412065
นางสาวสิริลักษณ์ ธนเจริญพิชิต

5912412066
นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง

5912412067
นางสาวอรัญญา แปลงไธสงค์

5912412068
นางสาวอาภัสรา นาคหวัง

5912412070
นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ

5912412073
นายชุมพร พละกิตติกุล

5912412074
นายโชคชัย สมศรี

5912412076
นายไตรภพ เพ็งนุ่ม

5912412077
นายทศพร ดวงเดช

5912412078
นายนพดล นิ่มมณี

5912412082
นายวรากร ต๊ะวงษ์

5912412083
นายวิโรจน์ มีกลิ่น

5912412085
นายศุภโชค เศรษฐ์ธนธัช

5912412087
นายสรยุทธ สุภาพจน์

5912412089
นายสรวิทย์ แซ่ลิ่ม

5912412090
นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์

5912412135
นายจิรพงษ์ จูมะโรง