มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412092
นางสาวจิตรลดา หุ่นอินทร์

5912412093
นางสาวจีระนันท์ ทองแพง

5912412095
นางสาวฐานภักดิ์ เบญจคุณาพร

5912412096
นางสาวฐิตาวรรณ ดีแล้ว

5912412098
นางสาวปัสสนา ดอนไพรกา

5912412099
นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง

5912412100
นางสาวพรพิมล แสงศรีจันทร์

5912412102
นางสาวเพลินนภา บุญเพ็ชร

5912412104
นางสาวลักษิกา เสือครุฑ

5912412106
นางสาวสิณีนารถ โฉมอุปฮาด

5912412107
นางสาวสุชาดา เกษาแสง

5912412108
นางสาวสุฑารา สรรชัยเสริมพร

5912412109
นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี

5912412110
นางสาวสุนิตรา ค้าขาย

5912412113
นางสาวอภิชญา พิมวงษ์

5912412114
นางสาวอรทัย นุชจุ้ย

5912412116
นายจิรัฏฐ์ สิงห์ชา

5912412117
นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์

5912412121
นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจู

5912412123
นายณัฐสิทธิ์ รักสุข

5912412126
นายนพดล หล้าป๋า

5912412127
นายนราวิชญ์ พึ่งสลุด

5912412128
นายปิยโชติ อุดธา

5912412131
นายพิริยะ สินปรีดี

5912412133
นายวิสันต์ นาคะ