มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912411001
นายกฤษฎา เเก้วสาตร

5912411002
นายกิตติภณ กาวีระเต็ม

5912411003
นายเกื้ออังกูร จูแจ่ม

5912411004
นายครรชิต ทั่งจันทร์

5912411005
นายจีรนันท์ รำไพพงศ์

5912411007
นายเฉลิมขวัญ ชอนบุรี

5912411008
นายชยุตม์ ภู่สงค์

5912411009
นายณัฐพล เกิดคง

5912411010
นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์

5912411011
นายดนัย พูลทอง

5912411013
นายทักษิณ สุดาจันทร์

5912411014
นายธนภูมิ ขำเส็ง

5912411015
นายธนากร อินธิจักร

5912411017
นายนพรัตน์ ปาระพิมพ์

5912411018
นายเนติพร วงษ์ภักดี

5912411019
นายปรินทร์ นาคแว่น

5912411020
นายพุทธิกร เจียมสันต์

5912411022
นายภูเบศร์ พันธุมจินดา

5912411023
นายมิ่งขวัญ มากจีน

5912411024
นายวิรัตน์ มงคลสุข

5912411026
นายสถาปติ โหมดสมพงษ์

5912411027
นายสานนท์ สุขเหม

5912411029
นายอาทิตย์ นงค์พา

5912411030
นายอานนท์ สระทองโสม