มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912603001
นางสาวขนิษฐา จันทะคุณ

5912603002
นางสาวจรรยา ธูปกลิ่น

5912603003
นางสาวจารุวรรรณ ประถมเกตุ

5912603004
นางสาวจิราพร เสาวรส

5912603005
นางสาวจีระนัน อ่อนใจ

5912603006
นางสาวชนิสรา โพธิ์คง

5912603007
นางสาวชิราพร เลิกนุช

5912603008
นางสาวณัชชา เมฆทับ

5912603009
นางสาวทัศวรรณ ลายน้ำทอง

5912603010
นางสาวธัญลักษณ์ ทองใบ

5912603012
นางสาวนิตยา สิงห์ลอ

5912603014
นางสาวพรพิมล เพิ่มทรัพย์

5912603016
นางสาวมิลตรา ช่างการ

5912603018
นางสาววริศรา พะณะงาม

5912603019
นางสาววารุณี จันทะคาม

5912603020
นางสาวสิริกรณ์ จองคำ

5912603021
นางสาวสิโรศิณี ศรีเมือง

5912603022
นางสาวสุชานันท์ ไฝทอง

5912603023
นางสาวสุดารัตน์ คุ้มสวัสดิ์

5912603024
นางสาวสุภาบดี ศุภบดีสกุล

5912603025
นางสาวสุมิตรา เจริญผล

5912603026
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขม่วง

5912603027
นางสาวอรปภา มั่นคง

5912603028
นายกตัญญู คุณานันทศิลป์

5912603029
นายกิตติพิชญ์ มีแสง

5912603032
นายคมสันต์ ท่วมไทย

5912603033
นายชุติพงษ์ แสงอินทร์

5912603034
นายธนกาญจน์ สุขพร้อม

5912603035
นายธนศักดิ์ ทองเพ็ง

5912603037
นายนราธิป กลันทปุระ

5912603038
นายนลธวัช แสงอรุณ

5912603040
นายปาริวัฒน์ จุลโสด

5912603041
นายพงศกร สิงหเดช

5912603042
นายโยธิน แสนคำ

5912603043
นายวาทิน เทศทอง

5912603045
นายสิทธิชัย ลำดวน

5912603046
นายอรรถชัย แก้วทอง

5912603047
นายอัจฉริยะ ตรงต่อกิจ

5912603095
นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา