มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912603015
นางสาวภัทรวดี ใจทอง

5912603036
นายธเนศ สีสด

5912603048
นางสาวกนกรัชต์ แดงมาก

5912603049
นางสาวจิรารัตน์ อินศร

5912603051
นางสาวธราทิพย์ ชมกลิ่น

5912603052
นางสาวธัญญาเรศ วงษ์ศิษย์

5912603053
นางสาวธันยพร รักแก้ว

5912603054
นางสาวนริษา ปุยะติ

5912603055
นางสาวนันทวรรณ นันทะสาร

5912603056
นางสาวนารีรัตน์ อยู่สี

5912603057
นางสาวปวิชญา แจ้งสว่าง

5912603058
นางสาวปาณิศา ราชชมภู

5912603059
นางสาวปิยะดา แย้มนุช

5912603060
นางสาวผาณิตา ศรีพรมมา

5912603061
นางสาวพนิตตา สุนันต๊ะ

5912603062
นางสาวพิมพ์ชนก ภักคินี

5912603063
นางสาวภัสรา โชติพฤฒิพงศ์

5912603064
นางสาววนิดา พระยาทอน

5912603066
นางสาววิภาภรณ์ พันธ์มณี

5912603067
นางสาวศรัญญา รักถึง

5912603068
นางสาวศรัณย์พร จันเวิน

5912603069
นางสาวศรีประภา จันทรศิริ

5912603070
นางสาวศิรดา สาระวรรณ์

5912603071
นางสาวสุธานิสา จำนงค์

5912603072
นางสาวรินรดา ขวัญแหวน

5912603073
นางสาวสุวนันท์ พงไธสง

5912603074
นายจิรายุ ทาจวง

5912603075
นายณัฐพล ภู่ใหม่

5912603076
นายณัฐพล อุดมศิลป์

5912603077
นายณัฐภัทร ฉาใจ

5912603078
นายไตรภพ ลักขณาวสันต์

5912603079
นายทรงยศ หลำเพ็ง

5912603081
นายธวัฒน์ มิรามัย

5912603082
นายนันทพล บู่ทอง

5912603083
นายเนวิน แก้วครอง

5912603084
นายภานุวัฒน์ บูชา

5912603086
นายวศินภัทร ดิษฐเนตร

5912603087
นายวัชระพล จีนะ

5912603088
นายวัฒพงษ์วัลย์ อัดโดดดร

5912603089
นายไวทยา คัดคอย

5912603090
นายสรวิศ อยู่คำ

5912603091
นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล

5912603092
นายอติรุจ นิ่มนุช

5912603093
นายอภิสิทธิ์ มั่งเงิน