มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912606001
นางสาวกนกวรรณ ชัชวาลย์

5912606002
นางสาวกัญญาภรณ์ ปิ่นสกุล

5912606003
นางสาวกัญญารัตน์ รักษาเมือง

5912606004
นางสาวกัลยา ไชยวงศ์

5912606005
นางสาวการะเกด เชษฐา

5912606006
นางสาวจิตติมาพร รักษาโพธิ์

5912606007
นางสาวจิรัชญา อำไพจิตร

5912606008
นางสาวชนนิกานต์ นิยมญาติ

5912606010
นางสาวชลฤดี โกญจนาท

5912606011
นางสาวชุติกาญจน์ ไทยลี่

5912606013
นางสาวทัศวรรณ บุญประเสริฐ

5912606014
นางสาวธิดารัตน์ กระบัง

5912606015
นางสาวนฐพร วงษ์ชนะ

5912606016
นางสาวนัชชา แก้วล้วน

5912606017
นางสาวนารีรัตน์ ศรีนาเมือง

5912606018
นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ

5912606019
นางสาวปวริศา โชติรัตน์

5912606020
นางสาวภารุจีร์ ฉิมพาลี

5912606021
นางสาวมินตา ทาสาย

5912606022
นางสาวรัตนา วังคีรี

5912606023
นางสาววิมลรัตน์ สั่งสอน

5912606025
นางสาวศศิพิมพ์ สายสุด

5912606026
นางสาวสุธินี เพ็ชรมา

5912606028
นางสาวสุภาพร จันทะหุม

5912606029
นางสาวอัจฉรา กันเกลา

5912606030
นายกันตภณ กมลสุรเชษฐ์

5912606031
นายชนาธิป ลาวิน

5912606032
นายชยานันต์ เนียมหอม

5912606033
นายชิตดนัย ชื่นหมี้

5912606034
นายโชคสิทธิศักดิ์ ยิ้มน่วม

5912606037
นายทศวรรษ มามั่ง

5912606039
นายธนเดช ไชยวิเศษ

5912606040
นายธนพลธ์ แก่นคำ

5912606041
นายธีรภัทร์ วันทอง

5912606043
นายปพนสรรค์ ศรีใจ

5912606044
นายพัฒนพงษ์ ด้วงพรม

5912606045
นายพิพัฒน์ มะณีโช

5912606046
นายพิริยะ ประสาทชัย

5912606047
นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์

5912606048
นายภัคภูมิ ม่วงแจ่ม

5912606050
นายวรกร เอี่ยมสาย

5912606051
นายวุฒิชัย แก้วนวล

5912606052
นายสิรภพ ลุยจันทร์