มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912606012
นางสาวณัฏฐณิกา สระชัยรัตน์ศรี

5912606054
นางสาวกมลพรรณ สุมาลุย์

5912606055
นางสาวกาญจน์หทัย หมอรักษา

5912606056
นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้ว

5912606057
นางสาวกิตติมา เสาพรม

5912606058
นางสาวกิติยารัตน์ บุตรเพชรรัตน์

5912606059
นางสาวจุไรรัตน์ ท้วมจอก

5912606062
นางสาวช่อผกา ปุ้มตะมะ

5912606063
นางสาวชารินา ขำพิมล

5912606064
นางสาวณัฐกาญน์ เกตุสระ

5912606065
นางสาวณัฐชา ยอดสมุทร

5912606066
นางสาวณัฐทริยา อนุกูล

5912606067
นางสาวธนวรรณ มีศรี

5912606068
นางสาวนาถชญา พูลทวี

5912606069
นางสาวปลายฟ้า พิรมแหยม

5912606070
นางสาวพัชรา ครุธอาจ

5912606071
นางสาวพิชญา บุญเป็ง

5912606072
นางสาวมาริสา เกิดยิ้ม

5912606073
นางสาวเมทานี แดงมี

5912606074
นางสาวรุ้งอรุณ อ่ำพูล

5912606075
นางสาวลลิดา แก้วจรัญ

5912606077
นางสาววราภรณ์ เครือวงค์

5912606079
นางสาวศุภลักษณ์ พินิจสร

5912606081
นางสาวสุดารัตน์ สุดท้อง

5912606082
นางสาวสุนันทา ชื่นชม

5912606083
นางสาวหทัยรัตน์ กาวิละ

5912606084
นายกษิภัท รื่นฤทธิ์

5912606086
นายกำพล ฟองภู่

5912606087
นายเกษม เมืองงิ้วราย

5912606088
นายจักรกฤษณ์ เขียวชะอ่ำ

5912606089
นายจิรวัฒน์ วรอภิญญาภรณ์

5912606090
นายจีรพัฒน์ เฉยเมล์

5912606091
นายชัยณรงค์ ขะจวง

5912606092
นายณัฏฐ์ ลี้สมบัติ

5912606094
นายธนากร นาหลุ่ม

5912606095
นายปริญญา พุ่มพวง

5912606096
นายพงศธร เหิดขุนทด

5912606097
นายพรสวรรค์ สวัสดิ์เมือง

5912606098
นายพิทยา รอดเขียว

5912606099
นายภัทรโชค เจริญกูล

5912606100
นายภาณุพงศ์ อ่อนฉุน

5912606102
นายวีรชัย จันทร์สมมิตร

5912606103
นายศรราม เยาวกูล

5912606104
นายศิวัช ศิลารักษ์

5912606105
นายศุภสิน พลอยแก้ว

5912606107
นางสาวภัทรกันย์ นพรัตน์สมบูรณ์

5912606108
นางสาวพีรดา แสงบุดดี