มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912602001
นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง

5912602002
นางสาวกัญญ์ณัชชา วงษ์นุช

5912602003
นางสาวกานต์สินี โสภา

5912602004
นางสาวเกษรินทร์ บุญอาจ

5912602005
นางสาวจิตรา โทจำปา

5912602006
นางสาวจิรภัทร จำลอง

5912602007
นางสาวจิราพร บุญพรม

5912602008
นางสาวจิราพร โสแก้ว

5912602010
นางสาวชัญญา แสงกล้า

5912602011
นางสาวณหทัย หรุ่นขำ

5912602012
นางสาวณัฐยา แก้วเนย

5912602013
นางสาวทัดดาว แก้วพัด

5912602014
นางสาวนววลัย แดนนอก

5912602015
นางสาวนัฐชยา เพิ่มพล

5912602016
นางสาวนิภาพร จันทร์สอน

5912602017
นางสาวปรางทิพย์ วรรณา

5912602019
นางสาวปรารถนา สุดใจ

5912602020
นางสาวปิยนุช ใจใส

5912602021
นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญ

5912602022
นางสาวพนิดา สุภะคะ

5912602023
นางสาวพรรวษา คล้ายท่าโรง

5912602024
นางสาวพัชริดา โยธาศรี

5912602027
นางสาวยลดา สุขเรือง

5912602028
นางสาววรรณิภา ท่าชัย

5912602030
นางสาวศุภสุตา ฉิมพาลี

5912602031
นางสาวสกาวใจ นาคสวัสดิ์

5912602032
นางสาวสโรชา เสนานุช

5912602033
นางสาวสิริรัตน์ รักเรือง

5912602034
นางสาวสุดาพร มีไชยโย

5912602035
นางสาวสุทธิกานต์ มูลสาร

5912602036
นางสาวสุธิมา โหกลัด

5912602037
นางสาวสุพรรษา แก้วสุวรรณ

5912602038
นางสาวสุพรรษา คมกระโทก

5912602039
นางสาวสุภาวดี แก้วนิล

5912602040
นางสาวหทัยพันธน์ ลำดวน

5912602041
นางสาวอรอณงค์ ศรีบุญเรือง

5912602042
นางสาวอัญชลี แป้นไพศาล

5912602044
นายกฤษณพงศ์ ชัยวงศ์

5912602045
นายกิตติภพ ทองเพ็ง

5912602047
นายชยากร ถาวรศักดิ์

5912602048
นายชยุตม์ บัวแย้ม

5912602049
นายณัฐกานต์ มาจันทร์

5912602050
นายณัฐนนท์ ศรีแก้ว

5912602052
นายธรากร ไชยวิเศษ

5912602053
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม

5912602054
นายพชรพล กรีพรต

5912602055
นายพีรพัฒน์ ชมพิกุล

5912602058
นายวัชรินทร์ นาทิพย์

5912602059
นายศราวุธ หนูเป้า

5912602060
นายศุภกร หอมเย็น

5912602061
นายสรายุทธ สุขมาก

5912602063
นายอรรถพล แก้ววิเชียร

5912602094
นางสาวศศิธร หนูทอง

5912602190
นายชาญชิงชัย ยาดี

5912602195
นายภาณุวิชญ์ ปิงวงษ์

5912602197
นางสาวปริญญาภรณ์ นาวาสุวรรณ