มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912602064
นางสาวกนกกร นาคเมฆ

5912602065
นางสาวกนกวรรณ ภิรมศรี

5912602068
นางสาวกิตติพร เกตุคง

5912602071
นางสาวจารุวรรณ รอดพงษา

5912602072
นางสาวจิติมา ดิษฐพินิจ

5912602073
นางสาวจิรัชญา ศิริคต

5912602074
นางสาวจิราภรณ์ แก้วอินทร์

5912602075
นางสาวจุฑาพัฒน์ จุ้ยม่วง

5912602077
นางสาวจุฑามาศ เมืองนก

5912602078
นางสาวจุริญลดา หอมจันทร์

5912602079
นางสาวภาวิดา อ่อนสิงห์

5912602080
นางสาวธนพร จันทร์อินท์

5912602081
นางสาวนฤตย์นันต์ สายสร้อยจีน

5912602082
นางสาวนฤมล พิกุล

5912602083
นางสาวนัฐกานต์ เกิดพลอย

5912602086
นางสาวพิชชาภา ทศเทียน

5912602087
นางสาวภัทราพร ฉิมพลี

5912602088
นางสาวรุ้งเดือน เจียมบัวศรี

5912602089
นางสาวรุ่งนภา แก้วสม

5912602090
นางสาววรรณวลี แสงสามารถ

5912602091
นางสาววราภรณ์ อินทรีย์

5912602092
นางสาววาสนา ริมสาคร

5912602093
นางสาววิไลวรรณ กันมา

5912602095
นางสาวศิรินภา สุปัญญา

5912602096
นางสาวศุภิสรา สุวรรณทา

5912602097
นางสาวสิริวงศ์ แหวนบัว

5912602098
นางสาวสุธิดา โพธิ์ดง

5912602099
นางสาวสุนิตา ต๊ะตา

5912602101
นางสาวสุพัตรา ชอบสนิท

5912602103
นางสาวสุพิชญา ราชอุดร

5912602104
นางสาวสุภัสตรา สุภาพ

5912602105
นางสาวสุภาพร แย้มขำ

5912602106
นางสาวอนงค์เนตร วรรณพัฒน์

5912602108
นางสาวอารียา จันทร์เจาะ

5912602109
นายกรกช ปรางจันทร์

5912602110
นายไชยวัฒน์ วังแจ่ม

5912602112
นายณัฐพงศ์ ใบไกร

5912602113
นายธนกฤต ปัญจวนิชย์

5912602114
นายธนธรณ์ สุทธิชัง

5912602115
นายธัญวรัตน์ วิจัยรัตนศิริ

5912602116
นายนภดล สังข์เมือง

5912602117
นายพนม แสนพะวัง

5912602120
นายรัฐธรรมนูญ ภักดีโต

5912602123
นายศิริชัย ชุ่มเอ็ม

5912602124
นายสมโภช เผ่าวงษ์ตุ้ม

5912602126
นายอนุวัฒน์ ทาสีสอน

5912602154
นางสาวศิริวรรณ ซื่อสัตย์

5912602194
นางสาวลักษณ์ดรุณ คุณประจักษ์นุกูล

5912602196
นางสาววาริณี วันอินทร์