มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912602127
นางสาวกัญญาณัฐ คงภู

5912602128
นางสาวกัญญาวีร์ เมฆมงคล

5912602130
นางสาวจิราวรรณ อ่อนด้วง

5912602132
นางสาวชมพูนุช ติดชัย

5912602133
นางสาวชริดา ธูปทอง

5912602134
นางสาวณัฐพร สาราต

5912602135
นางสาวนงเยาว์ ไพเราะ

5912602136
นางสาวนพมาศ สุขศรี

5912602137
นางสาวนัฐมณ สีรวัตร

5912602138
นางสาวปณิดา วันดี

5912602139
นางสาวปวีณ์นุช ผิวเหลือง

5912602141
นางสาวฐิรัสกุล ขรรค์ชัยณรงค์

5912602142
นางสาวปาริชาติ ปั้นทิม

5912602143
นางสาวพลอยมณี วัตตุยา

5912602144
นางสาวพัชญ์สิตา ปิติหิรัญวัตติ์

5912602145
นางสาวพัชราพร จรัสอรุณฉาย

5912602147
นางสาวพุทธิมน อุ่นคำ

5912602148
นางสาวภัชราภร อินปลี

5912602149
นางสาวพรชนก โต๊ะเหลือ

5912602150
นางสาวรุ่งนภา กลิ่นทุ่ง

5912602151
นางสาววรรณวิษา สุทน

5912602152
นางสาววรรณิกา นราศรี

5912602153
นางสาวศศิธร ธนะสังข์

5912602155
นางสาวศิริวิมล เพียงต่อ

5912602156
นางสาวศิวะพร แสนยศ

5912602157
นางสาวสโรชา หนูเทศ

5912602158
นางสาวเมนะกา สุวรรณปาน

5912602159
นางสาวสุธินี สีหไกร

5912602160
นางสาวสุนีรัตน์ ถาน้อย

5912602162
นางสาวสุวนันท์ นุชแม้น

5912602163
นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์

5912602164
นางสาวหทัยกานต์ เทวิละ

5912602165
นางสาวหัทยา ใจเที่ยงธรรม

5912602167
นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ

5912602168
นางสาวอริศรา ลำนัย

5912602169
นางสาวอัญชลี อนันตวงศ์

5912602170
นายกิตติศักดิ์ แจ้งนคร

5912602171
นายชินวัตร แปงการิยา

5912602173
นายณัฐพงษ์ แสนจันทร์

5912602174
นายเดชชัย วงค์ห้วยแก้ว

5912602176
นายทวัฒชัย เหมือนมี

5912602177
นายธันวา วงค์ไทย

5912602178
นายนันทวัฒน์ บุญผสม

5912602180
นายวัชรพล อัมรินทร์

5912602181
นายวีรพล หลำคำ

5912602183
นายศิริวัฒน์ ศรีสร้อย

5912602186
นายโสรส จันทรส

5912602187
นายอธิบดี ศรีชมภู

5912602189
นายออมสิน อ่ำทอง

5912602192
นายธีระพงศ์ ภูริสิทธิ์สกุล

5912602193
นางสาวฐิตาภา แซ่ม้า