มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912612001
นางสาวกาญจนา พ่วงชาวนา

5912612002
นางสาวกาญจพร สร้อยใจงาม

5912612003
นางสาวจันทิรา คณโททอง

5912612004
นางสาวจิราภรณ์ อ่ำรักษ์

5912612005
นางสาวชนากานต์ จุลพันธ์

5912612006
นางสาวณัฐริกา เสวิสิทธิ์

5912612007
นางสาวธารารัตน์ ดีมากมี

5912612008
นางสาวธิติสุดา ธรรมรังษี

5912612009
นางสาวนริสา จันทร์เปีย

5912612010
นางสาวนวรัตน์ เหม็นพูล

5912612012
นางสาวพรรณราย สินสวาท

5912612014
นางสาวมาริสา คำแก้ว

5912612015
นางสาวยุพาวรรณ ปั่นพิมาย

5912612017
นางสาวศศินา อินหันต์

5912612018
นางสาวสินีนาฏ อ่อนดาบ

5912612019
นางสาวสิริลักษณ์ ทองอยู่

5912612021
นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์นอก

5912612022
นางสาวโสภิดา ดานุ่ม

5912612023
นางสาวหทัยรัตน์ จันทะคีลี

5912612025
นางสาวอริสรา จันทร์ลักษณ์

5912612026
นางสาวอังศุมาลิน มุ่นเชย

5912612027
นายกฤษณะ ศูนย์กลาง

5912612028
นายกฤษดา ศูนย์กลาง

5912612029
นายกิตติธัช ไชยมี

5912612030
นายเกียรติคุณ ด้วงดวง

5912612031
นายไกรสุรนาถ สุขเอม

5912612033
นายณรงค์ฤทธิ์ มีแสง

5912612034
นายณัฐสิทธิ์ จีนน่วม

5912612036
นายธนภัทร โชติรักษา

5912612037
นายธิติวุฒิ ทองเล็ก

5912612038
นายธีรภัทร สิงหเดช

5912612039
นายธีระ โคมบุรี

5912612040
นายนพรัตน์ ครุฑน้อย

5912612041
นายนิติพงษ์ ปานบุญ

5912612042
นายปฏิพัทธ์ ผาสุข

5912612043
นายปฐมชัย ขัยระย้า

5912612044
นายพัชรพล แก้วเพียร

5912612045
นายเพชรายุธ อินทพงษ์

5912612046
นายภัคพงศ์ ไทยแท้

5912612047
นายรณกฤต จันทร์ต๊ะ

5912612048
นายศิวณัฐ ประสานเนตร

5912612049
นายศุภวิชญ์ ครุฑน้อย

5912612050
นายศุภวิชญ์ สีแนม

5912612052
นายสิทธิเดช ช่วงไกล

5912612053
นายสุชล ทองดรอ่ำ

5912612054
นายสุทธิเดช โคกน้อย