มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912612056
นางสาวกฤษณา อินสอน

5912612058
นางสาวกาญจนา ประกอบเพียร

5912612059
นางสาวกาญจนา รักบ้านแก่ง

5912612060
นางสาวกิตติกา จันทร์แสง

5912612061
นางสาวคัมภีรดา เกิดพันธุ์พงษ์

5912612062
นางสาวจีราภรณ์ ทับคง

5912612064
นางสาวณัฐสุดา สมบัติ

5912612065
นางสาวดลนภา จุ๋ยเกตุ

5912612066
นางสาวน้ำค้าง หงสาวดี

5912612068
นางสาวนิรชา ชนะภัย

5912612069
นางสาวปรัทมาวัน โชระเวก

5912612070
นางสาวปวีณา ศรีบุบผา

5912612071
นางสาวพรรณนิภา มังกร

5912612072
นางสาวพัทธนันท์ ทองฟัก

5912612074
นางสาวมาวลี ศรีอาภัย

5912612075
นางสาวรสริน ศรีเกตุ

5912612076
นางสาววราภรณ์ ทองเกิด

5912612077
นางสาวสิรินยา แสงทับทิม

5912612078
นางสาวสุทธิภรณ์ อ่อนเพชร

5912612079
นางสาวสุนิสา บุญเหมือน

5912612080
นางสาวสุวิมล แก้วเกลี้ยง

5912612081
นายกานต์สรายุทธ วิเชียรไพศาล

5912612082
นายจตุรพรพันธ์ สุวรรณเวช

5912612083
นายจักรภัทร มัดเป้า

5912612084
นายจิรโชติ อยู่บุญ

5912612086
นายชลภัทร มาลา

5912612087
นายชวัลวิทย์ โพธิกมล

5912612088
นายฐิติวัชร์ วงษ์หิรัญวัชรา

5912612090
นายณัฐพงษ์ กล่อมปาน

5912612091
นายณัฐพล การะเกด

5912612092
นายดนุสรณ์ หน่อคำบุษย์

5912612093
นายธนวิทย์ ศรีระวัตร

5912612094
นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์

5912612095
นายธิติพัฒน์ ตัญญะเกตุ

5912612096
นายธีระโชค เพ็ชจันทร์

5912612097
นายนพดล เปี่ยมจันทร์

5912612098
นายนราวิชญ์ ต้อยสน

5912612099
นายนันทพงศ์ ฤทธิ์แก้ว

5912612100
นายพชร นุพิศรี

5912612101
นายพรรษา ผลเพิ่ม

5912612102
นายพิชิตชัย จันทร์ขุน

5912612103
นายภาสกร มหาบุญ

5912612105
นายรังสิมันต์ ชูเชิด

5912612106
นายสุทธิพงศ์ ชาวไทย

5912612107
นายอภินันท์ ทองปาน

5912612108
นายอัษฎาวุธ สุระภาพ

5912612109
นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ