มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912620001
นางสาวบีระยา ปานเกตุ

5912620002
นางสาวปลายฟ้า ธิปโชติ

5912620003
นางสาวรสมณี พันท้วม

5912620005
นางสาวสุพรรษา ขอสุข

5912620009
นายสุทธิพงษ์ คำกองแก้ว

5912620010
นายอร่าม ศรีพาลี

5912620012
นายอาทิตย์ สิงห์สง่า

5912620013
นางสาวจรัสศรี ครุฑวิเศษ

5912620014
นางสาวเมธากุล เชื้อเพ็ชร