มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912615001
นางสาวกมลภัทร์ ทิพย์ประสิทธิ์

5912615003
นางสาวกัณฐชา ตรงต่อกิจ

5912615004
นางสาวกุลนิษฐ์ นาคหลวง

5912615005
นางสาวจิราพัชร เกิดที่สุด

5912615006
นางสาวจิราภรณ์ ยันต์วิเศษ

5912615008
นางสาวฉัตรพร พฤกษะวัน

5912615009
นางสาวชนิดา เรืองเดช

5912615010
นางสาวชลพรรษ เรืองสว่าง

5912615011
นางสาวฐิติมา เลิศณรงค์

5912615012
นางสาวณัฐวดี กุนณะ

5912615013
นางสาวณัฐวดี อินทุภูติ

5912615014
นางสาวทิพารัตน์ โสภา

5912615015
นางสาวธนพร สันติกูล

5912615016
นางสาวธนภรณ์ เถื่อนถ้ำ

5912615017
นางสาวธิดาทิพย์ อิ้มแตง

5912615018
นางสาวนพเก้า พวงดอกไม้

5912615019
นางสาวนรีรัตน์ แย้มโชติ

5912615021
นางสาวน้ำทิพย์ เกิดที่สุด

5912615022
นางสาวปิยนุช คำสันทราย

5912615023
นางสาวพรสุณี ภูนาพลอย

5912615025
นางสาวรพีพร สระทองเติม

5912615026
นางสาววิชญาพร ศรีวิชัย

5912615027
นางสาววิไลวรรณ สำรวย

5912615028
นางสาวเวสิยา เรขะรุจิ

5912615029
นางสาวศิรินภา ยศปัญญา

5912615030
นางสาวศิรินันท์ สุขหา

5912615031
นางสาวศุภนิดา นุ่มภา

5912615032
นางสาวสกาวรัตน์ ทรงศิริ

5912615033
นางสาวสิริรัตน์ อินปัน

5912615036
นางสาวสุนิสา นาคคชฤทธิ์

5912615038
นางสาวสุนิสา แสงผึ้ง

5912615039
นางสาวสุพัตรา ใจดี

5912615040
นางสาวสุภาภรณ์ สุขจินดา

5912615041
นางสาวสุภิภัทร วังคีรี

5912615042
นางสาวสุริตา สงวนทรัพย์

5912615043
นางสาวโสภิตา อินทราช

5912615044
นางสาวอภิรดี ยิ้มประดิษฐ์

5912615045
นางสาวอริสรา เพชรพงศ์

5912615046
นางสาวอินทิรา เกิดชื่น

5912615047
นางสาวอุมาวดี ร่างน้อย

5912615048
นายณัฐนันท์ ทนุวงค์

5912615049
นายปภังกร เขียวมูล

5912615050
นายปุญญพัฒน์ บุญมี

5912615051
นายพลวัฒน์ คำผง

5912615052
นายศิริราช ศิริพงษ์

5912615053
นายสิทธิโชค ผาสุข

5912615054
นายสิทธิรงค์ บุญฤทธิ์

5912615066
นางสาวทัศน์วรรณ บุญอ่ำ