มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912615055
นางสาวกมลชนก ทองปั้น

5912615056
นางสาวกรรณิกา แย้มโกสุม

5912615057
นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีคัฒนาม

5912615058
นางสาวคณิตา จันทะคูณ

5912615060
นางสาวเจนจีรา เกิดพา

5912615061
นางสาวชนิดา เกิดเกตุ

5912615062
นางสาวชัชรีญา ขวัญผ่อง

5912615063
นางสาวณัฐญาดา สืบขุนทด

5912615064
นางสาวณัฐมน ดอนชัย

5912615065
นางสาวณิรชา ภู่ด่าง

5912615067
นางสาวทิพาภรณ์ แดงปัญญา

5912615069
นางสาวธันยพร สาศิริ

5912615070
นางสาวนีรชา มีทั่ง

5912615071
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์รักษ์

5912615072
นางสาวปภัสสร อินนุช

5912615073
นางสาวปราถนา รัตนทัศนี

5912615074
นางสาวปรารถนา จิ๋วแหยม

5912615075
นางสาวเปรมปัญญา ลีปลา

5912615076
นางสาวพัชรวีร์ นิลทะกาล

5912615077
นางสาวพุทิตา พุ่มนาค

5912615078
นางสาวเพชรรัตน์ ขันต๊ะ

5912615080
นางสาวเยาวเรศ พุ่มจันทร์

5912615081
นางสาวรัชฎาภรณ์ ทีบำรุง

5912615082
นางสาวรัชนีกร กำมาทอง

5912615083
นางสาวรุ่งนภา ชาลี

5912615084
นางสาวฤทัยรัตน์ กรีอินทร์ทอง

5912615085
นางสาววราภรณ์ วงค์เขื่อนแก้ว

5912615086
นางสาววันวิสา พิพัฒน์

5912615087
นางสาววารุณี ทองหยดย้อย

5912615088
นางสาวศิริกัญญา กุศลมา

5912615089
นางสาวศิริพร ไพโรจน์

5912615090
นางสาวศิริลักษณ์ คำมั่น

5912615091
นางสาวศุทธินี บุญทิม

5912615092
นางสาวสนธญา โรจน์บุญถึง

5912615093
นางสาวสยมพร รอดสิน

5912615094
นางสาวสาธิตา บางเฟื่อง

5912615095
นางสาวสิริธร นิตสร้อย

5912615096
นางสาวสิรินทรา นวลจันทร์เพ็ญ

5912615097
นางสาวสุดารัตน์ ติดมา

5912615098
นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะวงศ์

5912615100
นางสาวอรวรรณ เกตุเรืองรอง

5912615101
นายกวิณภพ อินทร์พลับ

5912615102
นายกิตติพงษ์ พูลลาภ

5912615103
นายพีระพล โทนแจ้ง

5912615104
นายมาโนช วรรณศิริศรี

5912615105
นายศิลาวุฒิ ตาลธูป

5912615106
นายอดิเทพ เพ็ชร์มี

5912615107
นายเอกรัฐ แสงสีห์

5912615108
นายเอกรินทร์ โคทอง